Beer Week Ends Saturday

Ölmässa Skövde

Allmänna Bestämmelser

Njut-bar Allmänna bestämmelser 

Obs! Under uppdatering!

Anmälan 

Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Njut-bar. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning

Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum). Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig.

Betalningsvillkor 

Kostnaden för hyra och eventuellt bokad annons ska vara inbetald till Njut-bar senast 40 dagar före mässans start eller vid en annan av Njut-bar bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Njut-bar tar ej emot kontanta medel för betalning av fakturor. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. En faktureringsavgift tas ut för varje faktureringstillfälle. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

 

Kontraktsbrott

Bryter utställaren mot kontraktet och rättelse inte sker omedelbart efter uppmaning av Njut-bar, kan utställaren med omedelbar verkan stängas av från deltagande i antingen aktuell mässa eller kommande mässor. Betalning för avtalad monterhyra, eventuell annons och monterservice ska trots detta erläggas.

Tillträde till utställningsplatsen

Utställningsplatsen ska ha tagits i besittning senast 1 (en) timma innan mässan öppnar. I annat fall äger Njut-bar rätt att fritt disponera över platsen. Utställaren ska ha montern iordningställd då mässan öppnar. Inflyttning får inte ske förrän monterhyran är betald i sin helhet. I de fall utställaren väljer att inte ställa ut i sin monter trots att ytan är betald äger Njut-bar rätt att fritt disponera över platsen. Överlåtelse av monterplats, helt eller delvis, är inte tillåtet.

Skyddsbestämmelser

Det är ej tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller annat som Njut-bar betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor ska vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser. Utställare uppmärksammas om sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen i samband med utställningen av maskiner mm i enlighet med 3 kap 8 paragrafen i Arbetsmiljölagen (SFS1977:1160). Njut-bar friskriver sig från allt ansvar för skador eller åläggande till följd av att bestämmelser ej följts eller godkännande inhämtats. Utställaren ersätter Njut-bar för alla utgifter och skador till följd här av.

Utställarens varor och tjänster

Njut-bar förbehåller sig rätten att bestämma vilka produktgrupper som får ställas ut på mässområdet. Utställaren är skyldig att uppge samtliga produkter som avses att säljas och samtliga representerade företag/medutställare i anmälan. Om utställaren säljer en produkt som ej angetts i anmälan äger Njut-bar rätt att avgöra om denna produkt får fortsätta att säljas eller ej. Utställaren är skyldig att hålla sig inom den monteryta som har överenskommits i avtalet. Överträdelse leder till

kontraktsbrott. Bryter utställaren mot kontraktet och rättelse inte sker omedelbart efter uppmaning av Njut-bar, kan utställaren med omedelbar verkan stängas av från deltagande. Varor och tjänster, som enligt Njut-bars bedömmande ur kvalitets eller estetisk ståndpunkt, eller i annat fall är uppenbart olämpliga för mässan, får ej ställas ut. Om sådana varor eller tjänster ändå ställts ut, ska de efter uppmaning omedelbart tas bort. Njut-bar ges härmed rätt att verkställa sådant borttagande om detta inte sker frivilligt.

Monter

Utställaren ska hålla sin monter i gott skick. Utställaren är skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan krävas. Utställaren är skyldig att anpassa sin monter så att hen inte skymmer montergrannar med föremål som sticker ut utanför överenskommen montergräns. Klagomål på tilldelad monter ska ha förts fram innan monterplatsen tas i bruk. Om inomhusmonterns höjd överstiger 2,5 m måste planritning och hållfastberäkning insändas till Njut-bar för godkännande senast 1 vecka innan mässans öppnande. Njut-bar har rätt att neka byggnation över 2,5 m om det skymmer montergrannar eller om konstruktionen inte är tillräckligt stabil. Utställaren är skyldig att återställa upplåtet utrymme i det skick det befann sig vid mottagandet. Om så ej sker debiteras utställaren för återställningskostnaden i fråga.

Utställningsföremålens borttagande

Utflyttning får inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. För tidig utflyttning räknas som ett kontraktsbrott och bestraffas med 1500 (ettusenfemhundra) SEK! Utställningen ska rivas först då mässan stänger och det ska vara klart senast den tidpunkt som angetts för respektive mässa. Annan överenskommelse kan träffas med Njut-bar. Skulle föremålen ej tas bort inom angiven tid, ersätter utställaren Njut-bar för de kostnader och skador som kan komma i fråga. Njut-bar har då utställaren inte avlägsnar föremålen inom angiven tid, rätt att på bekostnad av utställaren föra bort föremålen och eventuell övrig utrustning. I de fall det anses nödvändigt äger Njut-bar rätt att förstöra egendom, i dessa fall ska utställaren också ersätta Njut-bar för besvären i fråga.

Försäljning av mat och dryck

Utställare får inte sälja mat eller dryck för förtäring på mässan utan att särskild överenskommelse träffats.

Vissa skyldigheter och förbud

Det är förbjudet för utställaren att:

  1. a) utanför den egna montern sprida reklam eller annan information.
  2. b) uppföra montern så att den skymmer annan utställares monter och inte heller utforma montern på ett sätt så att den enligt Njut-bar bedömning estetiskt stör angränsande utställare, ej heller bedriva verksamhet som inskränker eller stör annan utställares verksamhet, exempelvis högtalaranläggning eller annan audiovisuell anordning.
  3. c) placera föremål utanför monterområdet eller blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, el centraler eller andra för mässan gemensamma anordningar.
  4. d) använda annan ytbehandling än Njut-bar standard på Njut-bar väggar och övrigt material, om inte särskilt tillstånd från Njut-bar lämnats.
  5. e) använda av brandmyndigheterna ej godkända dekorationsmaterial.
  6. f) utan brandmyndigheterna och mässans tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom utställningsområdet.
  7. g) ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare och besökare.
  8. h) En skyldighet för utställaren är att tillgodose att all muntlig och skriftlig marknadsföring ska vara pålitlig och förenlig med reglerna i marknadsföringslagen. Vidare är det förbjudet för utställaren att:
  9. i) sälja lotter utan tillstånd av Njut-bar.
  10. j) framföra politisk eller annan propaganda som inte direkt har någon koppling till utställarens produkter eller försäljning. Det får inte bedrivas i montern eller vid annan plats inom mässområdet.

Medutställare

Medutställare och deras produkter ska godkännas av Njut-bar.

Skador och försäkringar

Allt ansvar för den skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, ska bäras av utställaren. Njutbar friskriver sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada, som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna en försäkring.

Övriga bestämmelser

Utställaren förbinder sig att följa Njut-bar samtliga allmänna bestämmelser samt övriga särbestämmelser som kan komma att utfärdas av Njut-bar och myndigheter. I det fall det på grund av omständigheter varöver Njutbar inte råder, inskränkningar görs med avseende på uppvärmning, tillhandahållande av elström eller vatten, är utställaren ej berättigad att återfå monterhyra eller del därav liksom ej heller erhålla någon form av skadestånd.

Force Majeure

Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från myndigheters sida, strejk, lockout, brand eller annan härmed jämförlig händelse Njut-bar nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot så snart utställningen åter kan avhållas rätt till förtur avseende monterplats samt eventuellt och efter Njut-bar medgivande erhålla viss reduktion på platshyra.

Tvister

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. För den händelse att detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten lösas genom skiljedom i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat tvisteförfarande om tvisteföremålet överstiger ett belopp om 500 000 kronor. I annat fall ska tvisten slutgiltigt avgöras av Skövde Tingsrätt.

Personuppgiftlagen (PUL)

Njut-bar kommer att behandla utställarnas personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)